• Algemene Voorwaarden

 • Hieronder lees je de algemene voorwaarden van LGK Licht en Geluid. Met de knop onderaan kun je deze voorwaarden als PDF downloaden.

   

  1. Toepasselijkheid

  Deze algemene voorwaarden (hieronder verder aangeduid als AV) zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzakeverhuur en opdrachten door LGK icht en geluid met huurders gesloten en betreffen de in deze algemenevoorwaarden genoemde apparatuur tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Voorzover deze algemenevoorwaarden niet of niet geheel voorzien in de regeling van de gevolgen van de hierbedoelde huurovereenkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden van LGK.

   

  1. Huurperiode

  De apparatuur wordt verhuurd voor een bepaalde periode van minimaal 1 dag ofwel 24 uur. De huurperiode vangt aan op het tijdstip waarop de volgens de overeenkomst gehuurde apparatuur het magazijn van verhuurder verlaat en eindigt op het tijdstip waarop de gehuurde apparatuur weer terugkomt in dat magazijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

   

  1. Tarieven

  De huurder wordt geacht de door verhuurder gehanteerde verhuurtarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. De betaling van een levering of dienst, met uitzondering van een eventuele aanbetaling, vindt plaats na aanvang van de levering/het optreden (contant) of uiterlijk 14 dagen na de levering/het optreden (per bank). Enkel indien schriftelijk anders overeengekomen en bevestigd door LGK kan hier van afgeweken worden.

   

  1. Annulering

  Indien opdrachtgever de overeenkomst doet eindigen voordat de opdracht is volbracht of de tijd waarvoor zij is verleend is verstreken, dient hij dit bij aangetekend schrijven ter kennis te brengen van LGK. Onverminderd het recht op schadevergoeding volgens de wet, heeft LGK bij annulering van een opdracht recht op de volledige vergoeding, althans een redelijk percentage daarvan, afhankelijk van de termijn van opzegging door de opdrachtgever:

   

  Opzegging 1 maand of korter voorafgaand aan het optreden: 100% van de gage

  Opzegging tussen 1 en 2 maanden: 75% van de gage

  Opzegging tussen 2 en 3 maanden: 50% van de gage

   

  1. Legitimatieplicht

  Alvorens de huurovereenkomst met huurder aan te gaan kan verhuurder de huurder verplichten zich te legitimeren door het tonen aan verhuurder van één of meer rechtsgeldige legitimatiebewijzen.

   

  1. Gebruik

  De huurder zal de apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gemaakt is. De huurder zal met de apparatuur omgaan als een goede huisvader en zal tevens zorg dragen voor passende en veilige opslag. Huurder is verplicht te allen tijde aan een door verhuurder gemachtigde vrije toegang te verschaffen tot gebouwen, erven of andere plaatsen waar de gehuurde apparatuur zich bevindt om de toestand van die apparatuur te laten inspecteren.

   

  1. Laden/lossen bij levering door LGK

  De aanwezigheid van trappen tussen de laad/losplaats en het podium dient vooraf door Opdrachtgever aan LGK te worden opgegeven. In het geval van aanwezigheid van trappen tussen de laad/losplaats en het podium zal extra sjouwhulp (minimaal 2 personen) door Opdrachtgever voorzien worden, zowel voorafgaand als na afloop van het optreden.

  Indien er geen extra sjouwhulp voorzien is door Opdrachtgever kan de opdracht mogelijk niet worden uitgevoerd. De betalingsverplichtingen van de opdrachtgever blijven echter onverminderd van toepassing.

  In het geval van aanwezigheid van een lift tussen de laadlosplaats en de locatie is bovengenoemde uiteraard niet van toepassing. Er dient wel melding gemaakt te worden dat de spullen via een lift moeten en de lift dient aan de volgende eisen te voldoen: De deur moet minimaal 100 centimeter breed zijn. De lift moet een hefvermogen van minimaal 400 kg hebben. Ook worden er in dit geval extra kosten in rekening gebracht.

  Indien de afstand laad/losplaats en de plaats waar de artiest het optreden zal verzorgen een langere afstand betreft dan 35 meter of indien de laadroute niet deugdelijk verhard is, dient dit vooraf door de opdrachtgever aan LGK te worden gemeld, er zal dan extra sjouwhulp worden ingehuurd of de opdrachtgever dient hiervoor te zorgen. Let op, grind of kinderkopjes worden niet beschouwd als deugdelijk verhard, er dient een verharde vlakke ondergrond te zijn. Voor deze extra sjouwhulp zullen extra kosten in rekening worden gebracht, tenzij de opdrachtgever voor extra sjouwhulp zorgt. Vertragingen of niet optreden, veroorzaakt doordat aan de hier genoemde eisen niet of onvoldoende wordt voldaan kunnen nimmer leiden tot verhaal van enige schade bij LGK. Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

   

  1. Vervoer

  Huurder vervoert de door hem gehuurde apparatuur in de door huurder verstrekte verpakking af magazijn geheel voor eigen rekening en risico. Tenzij er vervoer vanuit LGK geregeld is. Het is huurder niet toegestaan om in de verpakking geconfigureerde apparatuur uit die verpakking te verwijderen dan wel in de verpakking te wijzigen.

   

  1. Werking

  9.a. De huurder verklaart zich ervan te vergewissen dat hem de apparatuur in goede conditie af magazijn van LGK wordt geleverd. Door het aangaan van de huurovereenkomst verklaart huurder bekend te zijn met de werking van de apparatuur en erkent huurder dat de door hem gehuurde apparatuur beantwoordt aan het doel waarvoor hij de apparatuur huurt. 9.b. Indien zich tijdens de huurperiode een storing in of aan de gehuurde apparatuur voordoet, dient huurder dit direct te melden aan de verhuurder. Het is huurder niet toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de gehuurde apparatuur, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Indien storingen of gebreken in of aan of van de gehuurde apparatuur niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan de verhuurder is huurder volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg zal zijn.

   

        10.In gebreke zijn en schadevergoeding.

  10.a. De apparatuur moet door de huurder aan het magazijn van verhuurder worden afgehaald, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien huurder niet tijdig op het overeengekomen tijdstip van de aanvang van de huurperiode het door hem gehuurde afhaalt is zulks geheel voor zijn eigen rekening en risico. De huurprijs is te allen tijde verschuldigd over de schriftelijk overeengekomen huurperiode.

  10.b. De apparatuur moet door huurder aan het magazijn van verhuurder worden teruggebracht uiterlijk op de datum waarop de overeengekomen huurperiode eindigt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien huurder niet uiterlijk op die einddatum de gehuurde apparatuur teruggebracht heeft, om welke reden dan ook, alsook in geval van beschadiging aan de apparatuur, door welke oorzaak ook, is de huurder daardoor in gebreke zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is. Alsdan is de huurder, onverminderd zijn overige verplichtingen jegens de verhuurder, aan de verhuurder een schadevergoeding verschuldigd. Bij niet tijdige terugbezorging bedraagt deze schadevergoeding de huurprijs per dag voor elke dag waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt vermeerderd met 50% van die huurprijs. Ingeval van beschadiging van de apparatuur is huurder de kosten van herstel van die beschadigingen als schadevergoeding verschuldigd de huurprijs van de dagen dat de apparatuur in reparatie is zullen ingetrokken worden.

  10.c. Indien verhuurder tengevolge van te late terugbezorging door huurder en/of tengevolge van beschadiging aan de apparatuur een hoger bedrag aan schade mocht lijden dan het bedrag van de schadevergoeding die door huurder op grond van het bepaalde in het voorgaande lid,

   

        11.Meldingsplicht

  In geval van diefstal of verlies van, of schade aan de apparatuur is huurder verplicht hiervan terstond melding te doen aan de verhuurder. Tevens zal de huurder in geval van diefstal of verlies of in geval van molestschade hiervan terstond aangifte doen bij de politie van de gemeente waarin die diefstal dan wel molestschade zich heeft voorgedaan en een kopie van die aangifte terstond aan de verhuurder doen toekomen. Indien huurder de in dit artikel genoemde verplichtingen niet nakomt is hij gehouden tot vergoeding van alle schade aan verhuurder die het gevolg zal zijn van de hiervoor genoemde gebeurtenissen.

   

        12.Verzekeringen

  12.a. De huurder verklaart zich door ondertekening van de overeenkomst bekend met het feit dat door hem gehuurde niet verzekerd is vanaf het moment waarop de apparatuur het magazijn verlaat.

  12.b. De huurder dient zorg te dragen voor een dekkende verzekering op de gehuurde apparatuur tegen verlies, diefstal, molestschade of anderszins aangerichte schade van of aan de gehuurde apparatuur gedurende de gehele huurperiode. De verzekeren waarde van de gehuurde zaken wordt op schriftelijk verzoek van de huurder aan deze door verhuurder meegedeeld.

   

        13.Schade

  13.A. Alle schade die tijdens de huurperiode aan de apparatuur is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de huurder indien en voor zover vergoeding van die schade niet is gedekt door enige door de huurder afgesloten schadevergoeding.

   

  13.B. De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat gedurende de huurperiode als gevolg van het niet of niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren van de gehuurde apparatuur of die wordt toegebracht aan personen en/of zaken door of bij het werken met de gehuurde apparatuur.

   

        14.Geheimhouding

  De huurder zal geen gegevens betreffende de door verhuurder inzake de gehuurde apparatuur gebezigde ontwerpen en/of constructiemethoden, welke gegevens hem door en/of bij het sluiten en/of uitvoeren van de huurovereenkomstbekend worden, kopiëren, of aan derden tonen of bekend maken.

   

        15.Weigeringsrecht verhuurder

  Verhuurder heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een huurovereenkomst niet aan te gaan.

   

        16.Gebruik door derden

  Het is huurder niet toegestaan de gehuurde apparatuur aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan, al of niet tegen vergoeding.

   

        17.Buma en Sena (dit is enkel van toepassing als er een dj of act vanuit LGK gehuurd word)

  Opdrachtgever vrijwaart LGK voor de gevolgen van het niet voldoen van de eventueel voor deze opdracht verschuldigde BUMA-rechten en SENA-rechten. Eventuele auteurs- en naburige rechten van Artiest worden niet overgedragen aan Opdrachtgever. Particulieren hoeven conform de auteurswet geen BUMA- en SENA-rechten af te dragen over het optreden van de Artiest.

   

        18.Voorzieningen

  De productieplaats dient binnen te zijn of indien buiten van een degelijke overkapping voorzien te zijn. Er dient een stroomvoorziening te zijn van minimaal twee vrije groepen van 16 ampère, als dit meer zou moeten zijn word dit altijd vermeld door LGK.

   

        19.Speciale voorwaarden bij de huur van de verlichte dansvloer

  Voor de huur van een dansvloer gelden naast de reeds gemelde voorwaarden de volgende speciale voorwaarden. De ondergrond waar de vloer geplaatst moet worden dient verhard en volledig egaal te zijn. De toegang tot de plaats waar de vloer dient te worden geplaatst dient volledig verhard en vrij te zijn van drempels, trapjes/treden of andere obstakels te zijn die het transport van de flightcases waarin de vloer wordt vervoerd zou kunnen hinderen. Indien niet aan deze voorwaarden voldaan is kan dit tot gevolg hebben dat de vloer niet geplaatst kan worden. Dit verandert niets aan de verplichtingen van de opdrachtgever. Het is niet toegestaan om op de vloer te roken. Schade die aan de vloer ontstaat door een smeulende sigaret, sterretjes of andere brandende dan wel sterk verwarmde items is ten alle tijde volledig voor rekening van de opdrachtgever. Betreden van de dansvloer geschiedt altijd op eigen risico. Bij storingen aan de vloer vindt enkel creditatie plaats als een storing direct gemeld is en mits de storing niet opgelost kon worden. De creditatie kan nooit meer zijn dan dat deel van de vloer wat niet gefunctioneerd heeft.

   

  Download hier onze algemene voorwaarden